۱۳۹۶-۰۹-۰۸
watershed

تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و watershed

معانی فنی حوضه و watershed مهم ترین محیطی که در آن تحلیل های هیدرولوژی صورت می گیرد، در زبان فارسی به حوضه (آبریز) و در زبان […]