۱۳۹۶-۰۴-۲۳
grass-575728_1280

مدل شبیه سازی آب زیرزمینی SUTRA و کاربردهای آن

انواع مدل های جریان آب زیرزمینی  یك سامانه آب زیرزمینی متشكل از مجموعه ای از فرآیندها و پدیده های فیزیكی است که بیان کمی و کیفی […]