۱۳۹۵-۰۸-۲۰
yasi-spillways

جزوه طراحی هیدرولیکی سریزها دکتر یاسی

یکی از سازه های اصلی در طراحی سدهای انحرافی و یا مخزنی، سریز می باشد. این سازه به صورت مانعی با ارتفاع معین در بستر جریان […]