۱۳۹۶-۰۳-۰۶
swat

دانلود آموزش ویدیویی مدل SWAT

معرفی مدل SWAT مدل های زیادی برای ارزیابی هیدرولوژیکی حوضه وجود دارند که توسط مدیران منابع آب، تصمیم گیرنده ها و محققین به کار می روند. […]