۱۳۹۶-۰۲-۱۲
reanalysis-climate-database

آشنایی با پایگاه های بازتحلیل شده اقلیمی

در چند سال اخیر پایگاه های داده جهانی نظیر خاک، کاربری اراضی و پایگاه های اقلیمی زیادی توسعه داده شده اند. در این گزارش به معرفی […]