۱۳۹۶-۰۷-۰۲
flagship-of-science

تفاوت ما و آن ها که دنبالِ تسخیر مایند … ( پرچمداران علم )

چه افرادی باید پرچمداران علم باشند؟ افرادی که پرچمدار علم هستند مگر چه کرده اند؟ شما در این نوشته داستان یک مکاتبه را خواهید خواند و […]