۱۳۹۳-۰۵-۲۰

امارات کشوری بدون آب

A country with no water در این مستند کوتاه با هم تماشا می کنیم که چگونه کشوری بدون آب توانست  آب شور خلیج فارس را به […]