۱۳۹۶-۰۹-۰۲
تغذیه مصنوعی

تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی

امروزه تخلیه آب های زیرزمینی و عدم جایگزین شدن آب این منابع یکی از بزرگترین مشکلات محسوب می شود. خشک شدن تعداد زیادی از قنات ها […]