۱۳۹۶-۰۸-۱۶
آب شور

آلودگی ناشی از پیشروی آب شور

در آبخوان های ساحلی آب تازه به دریا تخلیه می گردد. در محل تماس آب تازه و آب دریا یک ناحیه انتقالی به وجود می آید […]