۱۳۹۶-۰۴-۱۰
statistics-810022_1920

آزمون كلموگروف-اسميرونوف در نرم افزار SPSS

آزمون كلموگروف-اسميرونوف به عنوان يک آزمون تطابق توزيع برای داده های کمی است. فرض کنيد نمونه ای از انداره های کمی در اختيار دارید و می […]
۱۳۹۴-۱۱-۱۴
recycle-icon3.png

نحوه بازسازی داده های اقلیمی با نرم افزار SPSS

شاید شما نیز  در هنگام کار کردن با داده های اقلیمی، با مشکلاتی رو به رو بودید که یکی از مهمترین آنها کمبود یا نبود آمار […]